Трансформація звітності за іншою, ніж застосовувана, концептуальною основою

Складання фінансової звітності відповідно до МСФЗ передбачає трансформацію звітності, яка підготовлена згідно з П(с)БО України, у звітність, що відповідає вимогам МСФЗ.

Підготовка фінансової звітності згідно з МСФЗ передбачає наступні етапи:

  • розробка облікової політики з урахуванням вимог МСФЗ;
  • розробка плану рахунків бухгалтерського обліку, що дозволяє формувати необхідні примітки до звітності;
  • розробка методів трансформації;
  • класифікація статей звітності та окремих операцій, виходячи із вимог МСФЗ;
  • підготовка пробного балансу та коригування статей звітності;
  • складання міжнародної звітності на базі звітності складеної на основі П(с)БО з врахуванням коригувань.